molnUB2
Hem
Ätstörningar
Religiösa fenomen
Teologi
Kampen mot en patriarkal religion
Som en tjuv om natten
Kyrkans tradition - en grogrund för kvinnoförtryck
Camilla Dahlbergs bok I himlen får jag äta
Webbshop

Kyrkans tradition - en grogrund för kvinnoförtryck

I alla tider har uppfattningen i det västerländska samhället varit att kvinnan är underordnad mannen. Att denna förlegade uppfattning ännu finns kvar i vårt upplysta samhälle är för mig en svårlöst gåta. En grundläggande orsak är säkerligen mannens fysiska styrka. I det primitiva samhället var det styrkan och inte intelligensen som uppehöll livet.

Denna enda manliga fördel framför kvinnan har sedan troligtvis mynnat ut i fördomar om att kvinnan också skulle vara psykisktsvagare än mannen. Flera kulturer har också levt med uppfattningen om att hennes intelligens skulle vara lägre än mannens.

Idag har samhället förändrats radikalt i riktning mot större jämlikhet mellan könen. Dock kan ännu mycket göras. Fortfarande har kvinnan en underordnad ställning i många avseenden. Det förekommer till exempel att hon får mindre lön än mannen för samma arbete.

I de kristna sammanhangen är uppfattningen om kvinnan som underordnad mannen sorgligt nog som mest accepterad. Än idag diskuteras i vissa kretsar frågan om kvinnliga präster. Vissa frikyrkor tillåter inte vare sig kvinnliga församlingsföreståndare eller kvinnor i äldstekåren, en form av styrelse.

Kyrkan har alltså i många sammanhang låst sig vid gamla traditioner och vid åsikter som kan tyckas höra hemma i förra århundradet. I många kristna församlingar förekommer visserligen kvinnliga pastorer, men utvecklingen går trögt. Varpå grundar sig egentligen denna förlegade uppfattning?

 

Argument för kvinnoförtryck

Det bibliska budskapet är motsägelsefullt. Bibeln är ett verk som kan tolkas på många olika sätt beroende på vilket syfte vi har med vår läsning. Den kan läsas med de förtrycktas ögon, men också med förtryckarnas. Den ger kvinnoförtryckarna argument för sitt förtryck, likaväl som den ger jämlikhetssträvare stöd i kampen för rättvisa och jämställdhet.

I Bibeln förklarar redan skapelseberättelsen kvinnans underordnade ställning. Adam skapades före Eva, det var Eva som förledde Adam till att bita i äpplet och därmed förosakade människans avskiljande från Gud. Man kan ur Bibeln även utläsa en patriarkal gudsbild, Gud benämns ofta som Fader.

Aposteln Paulus ger också ytterligare argument för kvinnoförtryck då han skriver att kvinnan inte får undervisa samt att hon ska tiga i församlingen. Många stöder också sitt motstånd mot kvinnligt ledarskap inom kyrkan på den felaktiga uppfattningen att alla apostlarna var män.

Frihetens evangelium

Att Bibeln kan läsas som ett inlägg i debatten om kvinnans frigörelse är det tyvärr många som blundar för. Läser man med öppna analyserande ögon och ser till Bibelns helhet, märker man kvinnans framskjutna plats. Jesus visade sig exempelvis först för kvinnor efter uppståndelsen; han litade mer på dem än på sina manliga lärjungar. Kvinnans trohet framhålls också i scenen där Maria från Betania smörjer Jesu fötter med olja.

Är man inte fundamentalist kan man lätt bortförklara kvinnoförtrycket i Bibeln. Vad är det exempelvis som säger att inte skapelseberättelsen är en myt influerad av tidens nedvärdering av kvinnan?

Var inte Paulus influerad av sin tids kultur där kvinnan stod utan utbildning? Vem kan undervisa eller förkunna utan utbildning? Tanken om att kvinnan är mannen underdånig är inte enligt min mening Jesu budskap. Det är kulturarvet som håller Paulus fången.

Gud beskrivs inte bara som fader utan också som moder. Bibeln talar också klart om människors lika värde. Den predikar kärlek och socialt ansvar människor emellan, samt talar om framtid och framåtskridande.

Jesus bröt mot regler och konventioner. Dagens kristenhet borde i hans efterföljd sträva efter att verka som en radikal och revolutionerande kraft i samhället. Det är om man så vill lätt att betona Bibelbudskapets sociala och liberala sidor.

Medeltida

världsbild

Jag kan omöjligt förstå varför kyrkan hänger kvar vid just motståndet mot kvinnliga ledare. Enligt min åsikt är motståndet fruktansvärt förnedrande, både för kvinnor och de som fortfarande anammar detta motstånd. Ska man hålla fast vid det så är man också välkommen att återgå till en hel rad andra suspekta världs- och samhällsuppfattningar inom den kristna traditionen.

Bibeln förkastar inte slavsystemet, bör vi återgå till det? Somliga inom den politiska högern tycks anse att det vore den perfekta lösningen för att minska arbetslösheten(!). Bör vi ge oss ut på gator och torg med svärdet i hand och kämpa för Gud i gammal korstågsstil? Ska vi kanske åter börja diskutera huruvida jorden är rund eller platt?

Lik i garderoben

Att frågan om kvinnliga präster fortfarande överhuvudtaget diskuteras finner jag vara helt otroligt. Kvinnligt ledarskap inom kyrkan borde vara en självklarhet i vår moderna tid. Tyvärr är det inte så. Människans förmåga att ändra sig och anpassa sig efter sin tid är tyvärr inte alltid den bästa. Läser man bibeln är den full av egendomligheter som kan tolkas kvinnofientligt. På samma sätt kunde människor förr finna bibliska argument för sin geocentriska världsbild. Att tolka Bibeln kvinnofientligt idag är för mig lika egendomligt som att anamma uppfattningen av jorden som platt försedd med fyra hörn.

Kan man ändå som kvinna acceptera Bibeln? Bibelns mångtydighet är dess boja, då den kan förblinda läsaren, men också en nödvändighet för människans fria vilja och förmåga att tänka och tolka självständigt. Bibeln ska inte kunna tolkas entydigt. Därför kan den också missbrukas. Jag tror ändå att dess tvetydighet är en nödvändighet för att inte ge enkla lösningar. Människan ska inte omyndigförklaras.

Bibeln kan läsas både till kvinnans fördel och nackdel. Tyvärr är den förra tolkningen den övervägande. Man slår vakt om enskilda bibelord istället för att se till helheten, att kvinnors roll i Bibeln är mycket framträdande.

Motståndet mot kvinnliga ledare bör ses som ett förkastligt och förlegat kulturellt arv som inte har någonting med äkta kristen tro att göra. Man kan ha en tro på kärleksläran men man måste ha i tankarna att kristen tradition inte är detsamma som kristen tro.

Den kristna traditionen är full av lik. Förtryck har alltid förekommit i kyrkans namn. Därför bör den lära av sin historia och inte upprepa sina misstag. Den kristna kyrkan bör anpassas till samtiden men samtidigt medverka till skapandet av en ny framtid.

Kommentar

: Den här artikeln skrev jag på en skrivarkurs våren 1994. Den publicerades i veckomagasinet Petrus samma vår, i något förkortad version. Ett par oanständigheter ströks, bland annat en formulering som kunde tolkas som att jag inte trodde på skapelseberättelsen. Folk kunde ta illa vid sig av det.

So what, hälsar Ask och Embla från Midgård.

Camilla Dahlberg

Skicka en kommentar till Camilla